INTEGRATIONSBAROMETER inför VALET 2010

Posted on 14 september, 2010

0


Det har varit ett väldigt gnabbande om vårdnadsbidrag, pensionärsskatter, RUT, ROT och bröstpumpar, inte att förglömma. Men vad hände med integrations- och migrationspolitiken? Antalet gånger integration nämnts i valrörelsen kan räknas på handens fem fingrar, migration ännu färre.  Att tiga ihjäl dessa stora samhällsfrågor alltmedan ett invandringskritiskt parti balanserar på riksdagsspärren i opinionsmätningarna är en helt outgrundlig strategi.

Eftersom ingen annan pratar högt om det skall således Upptakt göra en liten sammanfattning åt väljarna några dagar innan valet. Bättre sent än aldrig. En valbarometer för partiernas integrations- och migrationspolitik. Vad tycker de rödgröna? Vad tycker de blå? Vad tycker de rosa?

Klicka på barometern för lite symbolik:


INTEGRATIONSBAROMETERN

Sammanfattningarna av politiken utgår ifrån de Rödgrönas, Alliansens respektive Feministiskt initiativs valmanifest, plattformer och relevanta överenskommelser. Partierna har valt att lägga fokus något olika på integration respektive migration; vilket avspeglas i vår framställning. Vi har försökt hålla oss objektiva men har varit tvungna att göra ett urval. För partiernas integrations- och migrationspolitik i sin helhet hänvisar vi till deras respektive hemsidor. Då Sverigedemokraterna är emot integration mellan människor, och motsätter sig migration till Sverige kan vi inte presentera någon politik från deras håll. För oss som tror på integration och människans rätt att förflytta sig är det inte ett alternativ att rösta främlingsfientligt.

Alliansens integrationspolitik

Alliansen presenterade i slutet av augusti ett program på 9 punkter om hur man önskar att arbeta för integration efter valet. Kontentan av punkterna är att språk, arbete och egen försörjning leder till ökad integration i samhället, vilket man också kan se på vart deras insatser riktas. Punkterna sammanfattas nedan.


 • En ekonomisk bonus

till de skolor i utsatta områden som uppvisar en resultatförbättring, bland annat utifrån hur eleverna klarar de nationella proven.

 • Ett flertal satsningar inom SFI-skolan (Svenska för invandrare),

– satsa på att lärarna ska ha både pedagogisk examen och behörighet i svenska som andra språk.

– Utbildningen ska också bli mer flexibel och bli lättare att kombinera med arbete, vilket ska stimuleras av fler aktörer som erbjuder SFI och en SFI-peng som den som studerar kan använda till den skola som passar bäst för hur man önskar studera.

 • Att utvidga samhällsinformationen

Samhällsinformationen ska erbjudas till alla, även dem som inte har rätt till etableringsinsatser som arbetskraft- och anhöriginvandrare. Samhällsorienteringen syftar till att

Förmedla vikten av grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde. Den ska också ge tydlig information om den enskildes rättigheter och skyldigheter.”

 • Att fortsätta främjandet av instegsjobb,

vilket bland annat innebär att man ska höja subventioneringen av löner från 75% till 80% för arbetsgivare som anställer personer i instegsjobb.

 • Att behålla RUT- och ROT-avdragen ses också som en integrationsåtgärd

Alliansen menar att detta haft positiva effekter för företagande och sysselsättning – framförallt för personer som tidigare stått utanför eller haft en svag ställning på arbetsmarknaden.

 • Att sänka momsen för restaurang- och cateringtjänster från 25% till 12%,

för att minska företagens kostnader och därmed locka till nyanställningar, framförallt av invandrare och ungdomar.

 • Att utveckla rådgivning och mentorskap till individer och företag,

som ett led i att motverka informella hinder för att få arbete. Bland annat ska man kunna få information om möjlighet att starta eget företag och ta mikrolån.

 • Att undersöka om det är möjligt att starta nystartszoner i Sverige

Detta finns redan i USA och Frankrike. Bland annat kan det innebära att företag som placerar sig i dessa zoner, som anses vara socialt utsatta, skall få stora skattelättnader.

Alliansens migrationspolitik

Alliansen har inte presenterat en överenskommelse för sin migrationspolitik inför valet, men poängterar i sitt valmanifestet vikten av en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik i Sverige.

Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck.”

Världens migration beskrivs bidra till erfarenheter och kunskaper i mottagarländerna, möjligheten att behålla starka band, skicka pengar till anhöriga och kanske återvända till sina ursprungsländer.

I valmanifestet konstateras även att alliansregeringen vidgat möjligheterna för arbetskraftsinvandring.

Alliansen vill bland annat

 • Se över möjligheterna att sänka kostnaderna för dem som vill skicka

hem pengar till sina familjer i ursprungslandet.

 • Införa en ceremoni som bekräftar medborgarskap, för att belysa dess tyngd och symboliska värde

De Rödgröna har ingen enskild överenskommelse som rör integration men ett antal punkter som icke desto mindre är integrationsåtgärder.

Rödgrön Integrationspolitik

 • Ökade resurser för förbättrad SFI (svenska för invandrare)
 • Ökade resurser till undervisning på modersmål
 • Ökade resurser till Diskrimineringsombudsmannen, DO
 • Ökad lärartäthet i skolan

Rödgrön migrationspolitik

De Rödgröna har ägnat Migrationspolitiken en egen överenskommelse, vars huvudsakliga punkter sammanfattas nedan.

De Rödgröna vill ha regler för vem som har rätt att bosätta sig och vistas i landet, alltså en reglerad invandring, men inte att det ska sättas ett specifikt tak för hur många som ska ges uppehållstillstånd.

De poängterar att asylrätten ska stå i överensstämmelse med internationella konventioner; dvs att alla länder som har undertecknat FN:s flyktingkonvention har en öppen dörr för människor i behov av skydd och att de kan erbjuda en rättssäker prövning av asylskälen samt ett värdigt mottagande.

Rätten att få skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och får inte tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov.”

Ett lands asyl- och flyktingpolitik kan sägas vara en slags värdemätare för

dess inställning till försvaret av mänskliga rättigheter.”

De Rödgröna vill att utlänningslagen ses över, för att förtydliga begrepp som tolkas restriktivt och se till att tillämpningen följer lagstiftningen.

 • Begreppet “väpnad konflikt” ska förtydligas så att det inkluderar svåra inre motsättningar i ett land.
 • Begreppet “synnerligen ömmande omständigheter” ska förtydligas för att se till att apatiska barn eller människor med livshotande sjukdom inte drabbas av den hårdnade praxis
 • Förändra reglerna för förvarstagande i utlänningslagen för att tydliggöra att det ska ske endast i undantagsfall, tidsbegränsat samt att det inte ska vara möjligt att ta barn i förvar.

Andra åtgärder

 • Asylrätten för flyktingar som flytt på grund av risk för hot och förföljelser på grund av kön eller sexuell läggning måste praktiseras mer i enlighet med lagen

Fortfarande görs referenser i beslut till att man kan avvisas trots risk för förföljelse om man bara inte öppet visar sin sexuella läggning, vilket är oacceptabelt.”

 • Förbättra kvaliteten på landinformation hos Migrationsverket och domstolarnas förståelse av denna
 • Bättre tillgång till auktoriserade tolkar i alla instanser
 • Se över ersättningssystemet till asylsökande i syfte att stärka de ekonomiska villkoren för den asylsökande.
 • Avkriminalisera arbete utan arbetstillstånd
 • Införa en tydlig skadeståndsskyldighet för arbetsgivare som utnyttjar människor utan papper
 • Tillse att asylsökande, gömda och papperslösa barn ska ha rätt till skolgång på samma villkor som bosatta barn
 • Ta bort försörjningskravet vid anhöriginvandring.

EU

De Rögröna poängterar att Sverige i den fortsatta harmoniseringen av EU:s asylpolitik ska verka för att värna asylrätten, istället för att fortsätta gå mot en mer restriktiv flyktingpolitik.

Bland annat ska de Rödgröna verka för att

 • verksamheten i EU:s gränsövervakningbyrå Frontex granskas och förändras så att både asylrätten och skyldigheten att bistå skeppsbrutna och rädda liv ingår där samt att FN:s flyktingorgan UNHCR ges möjlighet att medverka vid alla Frontex operationer. Slutligen konsateras att Sverige inte ska delta i sådan Frontexverksamhet som riskerar att kränka asylrätten.
 • fler EU-länder tar emot personer för vidarebosättning utan att rätten och möjligheterna att söka asyl på andra vägar inskränks.
 • utveckla Dublinsamarbetet så att överföringar inte sker till EU-länder som inte kan garantera rättssäkerheten eller godtagbara mottagningsförhållanden

Feministiskt initiativs integrationspolitik

F! menar att den nuvarande integrationspolitiken trots sina mål om samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell tillhörighet, vilar på rasistiska antaganden om människors inneboende olikheter.

Feministiskt initiativ vill flytta fokus. Istället för att diskutera hur invandrare ska integreras vill Feministiskt initiativ belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor.”

F! ska bland annat verka för att

 • Utreda samhällskostnader för etnisk diskriminering
 • Höja skadestånd i diskrimineringstvister
 • Förändra och utöka rättshjälpsreglerna när det gäller diskrimineringstvister
 • Rätt att stanna i Sverige för utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking, oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc.
 • Stärka skyddet för kvinnor i samband med angivelse av brottslingar i trafficking
 • Aktivt motarbeta rasism, fientlighet och diskriminering som riktas mot de nationella minoriteterna, i synnerhet diskriminering som drabbar romer på bostads- och arbetmarknaden.
 • Ett grundlagsskydd för de fem nationella minoriteterna för att markera minoriteternas och minoritetsspråkens betydelse för det svenska samhället.

F!:s migrationspolitik

F! efterlyser ”en genomgripande förändring av migrationspolitiken så att den uppfyller internationella konventioner. Rätten till skydd mot förföljelse och grova kränkningar kan inte förhandlas bort med ekonomiska argument.”

För den som flyr från krig och förföljelse är en solidarisk asylpolitik skillnaden mellan liv och död.”

 • uppehållstillstånd till papperslösa som bland annat till följd av en rättsosäker asylprocess lever utan grundläggande rättigheter
 • sätta stopp för EU:s kriminalisering av migranter och det våld som migranter utsätts för i förvar, vid avvisningar och vid gränserna
 • inrätta en oberoende delegation som är sakkunnig gällande huruvida ett land befinner sig i krig eller ej
 • ett barn som söker om uppehållstillstånd ska bli betraktad som barn oavsett om denne fyller 18 år under asylprocessen
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring ska avskaffas

Papperslösa barn och unga lever under oacceptabla villkor.”

i EU

 • Integrera ett könsperspektiv i EU:s politik och i varje del av migrationsprocessen
 • Revidera och förstärka rådets direktiv om rätt till familjeåterförening genom att inkludera bestämmelser som ger familjemedlemmar en förnybar rätt till oberoende bostad och arbetstillstånd under en minimiperiod av 5 år.
 • Stärka rätten till uppehållstillstånd för anhöriga till tredjelandsmedborgare*. Vid en eventuell separation ska partner till EU-medborgare beviljas rätt att stanna.
 • Skapa riktlinjer och regelverk som behandlar situationen för papperslösa arbetare i EU, inklusive de som arbetar inom vård- och omsorgssektorn, för att garantera dem rättslig status.

*tredjeland = land utanför EU

Annonser